Ga naar de inhoud
Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1, Definities
In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:
Gaby van der Voort: De persoon ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amersfoort onder nummer 85121460, handelend als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent, voedingsdeskundige, gedragscoach en trainer.

Cliënt: degene aan wie door Gaby van der Voort advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;
Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van Gaby van der Voort wordt uitgeoefend;

Artikel 2, Algemeen
Gaby van der Voort geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

Artikel 3, Basis
Gaby van der Voort behandelt op persoonlijke basis. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming niet aan derden verstrekt.

Artikel 4, Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn dient hij Gaby van der Voort hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan Gaby van der Voort geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is Gaby van der Voort gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5, Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt deelt Gaby van der Voort cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden.
Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Gaby van der Voort is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst. 

Artikel 6, Intellectuele eigendom
Gaby van der Voort behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Gaby van der Voort noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Gaby van der Voort verstrekt zijn. 

Artikel 7, Betaling
Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling door de cliënt aan Gaby van der Voort contant of overboeking (tikkie) te geschieden voorafgaande aan het betreffende consult. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op Gaby van der Voort uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met € 5,00 administratiekosten.
Indien de nota 40 dagen na factuurdatum niet voldaan is, is Gaby van der Voort gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid 1% rente over het verschuldigde in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8, Onuitvoerbaarheid van de opdracht
Gaby van der Voort heeft het recht de overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend  onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.   

Artikel 9, Aansprakelijkheid
Het advies van Gaby van der Voort is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Gaby van der Voort sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door Gaby van der Voort verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Gaby van der Voort.

Onder alle omstandigheden is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar ter zake van de schade uitkeert. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Gaby van der Voort nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Gaby van der Voort om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Gaby van der Voort te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. Gaby van der Voort is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10, Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Gaby van der Voort is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.